F&F zegar astronomiczny PCz-525 PCz-525

218.47

Opis

Zegar astro­no­miczny PCZ-525Indeks do zamó­wień: PCZ-525Jed­no­ka­na­łowy. Z pro­gra­mo­walną prze­rwą nocną. Zegar astro­no­miczny PCZ-525 służy do załą­cza­nia i wyłą­cza­nia oświe­tle­nia lub innych odbior­ni­ków elek­trycz­nych, zgod­nie z porami zachodu i wschodu słońca z moż­li­wo­ścią zapro­gramowania prze­rwy noc­nej, czyli cza­sowego wyłą­cze­nia odbior­ni­ków w celach oszczęd­no­ścio­wych. NOWA FUNKCJA W ZEGARZE serii 3Moż­li­wość bez­prze­wo­do­wego odczy­ta­nia i zapi­sa­nia kon­fi­gu­ra­cji zegara ste­ru­ją­cego za pośred­nic­twem tele­fonu z sys­te­mem Android wypo­sa­żo­nego w moduł komu­ni­ka­cji NFC. Dzia­ła­nieZegar astro­no­miczny na pod­sta­wie infor­ma­cji o bie­żą­cej dacie, współ­rzęd­nych geo­gra­ficz­nych miej­sca jego zain­sta­lo­wa­nia samo­czyn­nie wyzna­cza dobowe, pro­gra­mowe punkty załą­cze­nia i wyłą­cze­nia oświe­tle­nia. Dokładny czas załą­cze­nia i wyłą­cze­nia usta­lany jest na pod­sta­wie oblicze­nia poło­że­nia słońca wzglę­dem hory­zontu. Pro­gram umoż­li­wia wybra­nie jed­nej z czte­rech opcji ste­ro­wa­nia (moment włącze­nia i wyłą­cze­nia świa­tła usta­wiany jest nie­za­leż­nie): 1. Astro­no­miczny zachód i wschód słońca 2. Zmierzch / świt cywilny3. Korek­cja – indy­wi­du­alna korek­cja pro­gramowych punk­tów załą­cze­nia i wy-łącze­nia przez użyt­kow­nika: kątowa lub cza­sowa. 4. Time – wyzna­cze­nie „sztyw­nej” godziny załą­cze­nia lub wyłą­cze­nia nie­za­leż­nej od cyklu wscho­dów i zacho­dówPomię­dzy pro­gramowymi punk­tami załą­cze­nia i wyłą­cze­nia ist­nieje moż­li­wość zapro­gramowania prze­rwy noc­nej, czyli cza­sowego wyłą­cze­nia odbior­ni­ków w celach oszczęd­no­ścio­wych.Funk­cje zegaraPRACA AUTOMATYCZNA – samo­czynna praca według pro­gramowych punk­tów załą­cze­nia i wyłą­cze­nia styku [załączony symbol na wyświetlaczu z lewej strony]. PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA – moż­li­wość ręcz­nego włącze­nia/wyłą­cze­nia styku pod­czas pracy auto­ma­tycz­nej. Zmiana obo­wią­zy­wać będzie do mo-mentu kolej­nego włącze­nia/wyłą­cze­nia wyni­ka­ją­cego z cyklu pracy auto­ma­tycz­nej [pulsujący symbol na wyświetlaczu z lewej strony]. UWAGA! W try­bie półau­to­ma­tycznym pozy­cja styku jest prze­ciwna do tej, który wynika z cyklu pro­gramu (czyli w nocy styk jest wyłą­czony, a w dzień załą­czony). Praca półau­to­ma­tyczna działa tylko do końca obec­nego cyklu pracy auto­ma­tycz­nej, np. wej­ście w tryb półau­to­ma­tyczny w dzień spo­wo­duje załą­cze­nie świa­tła, aż do momentu, gdy nastąpi pora pro­gra­mowego załą­cze­nia wyni­ka­jąca z cyklu astro­no­micz­nego. Wtedy zegar wraca do pracy auto­ma­tycz­nej (a świa­tło pozo­staje dalej włą­czone, aż do świtu). Załą­cze­nie lub wyłą­cze­nie trybu odbywa się przy­ci­skami +/– na pozio­mie głów­nym. PRACA RĘCZNA –[ON] trwałe załą­cze­nie styku (poz. 1–5) lub[OFF] trwałe roz­łą­cze­nie styku (poz. 1–6) przy wyłą­czonym try­bie PRACA AUTOMATYCZNA. [brak symbolu na wyświetlaczu z lewej strony]. ASTRONOMICZNY WSCHÓD I ZACHÓD SŁÓŃCA – chwile, kiedy cen­trum dysku sło­necz­nego dotyka hory­zontu (para­metr h =–0,583°). Ze względu na uprosz­cze­nie obli­czeń dopusz­cza się odchy­le­nie rzędu kilku minut w sto­sunku do danych wyzna­czo­nych przez „HM Nau­ti­cal Alma­nac Office”. UWAGA! Zaletą usta­wie­nia momentu załą­cze­nia/wyłą­cze­nia w funk­cji poło­że­nia tar­czy sło­necz­nej jest nie­wraż­li­wość na zmianę czasu trwa­nia zmierz­chu­/świtu dla róż­nych pór roku, przez co moment załą­cze­nia/wyłą-cze­nia nastę­puje zawsze dla tego samego poziomu jasno­ści. ZMIERZCH i ŚWIT CYWILNY – także kalen­da­rzowy – faza zachodu Słońca, w któ­rej śro­dek tar­czy sło­necz­nej znaj­dzie się nie wię­cej niż 6 stopni kąto­wych poni­żej hory­zontu (tar­cza sło­neczna oglą­dana z Ziemi ma śred­nicę ok. pół stop­nia). W tym cza­sie poja­wiają się na nie­bie (przy dobrej przej­rzy­sto­ści powie­trza) naj­ja­śniej­sze gwiazdy i pla­nety („Gwiazda Wie­czorna”, „pierw­sza gwiazdka” w Wigi­lię). Ze względu na roz­pro­sze­nie świa­tła w atmos­fe­rze jest jesz­cze na ogół dosta­tecz­nie dużo świa­tła sło­necz­nego, że wystar­cza to jesz­cze do nor­mal­nej dzia­łal­no­ści na otwar­tej prze­strzeni bez sztucz­nych źró­deł świa­tła. Świt cywilny (także kalen­da­rzowy) – czas przed wscho­dem Słońca, kiedy śro­dek tar­czy Słońca znaj­duje się już wyżej niż 6 ° poni­żej linii hory­zontu. PROGRAMOWY PUNKT ZAŁĄCZENIA i WYŁĄCZENIA – czasy załą­cze­nia styku (poz. 1–5) i wyłą­cze­nia styku (poz. 1–6) wyzna­czone w opar­ciu o wybraną opcję ste­ro­wa­nia: astro­no­miczny wschó­d/za­chód lub świ­t/zmierzch cywilny oraz loka­li­za­cję. PRZERWA NOCNA – usta­wialne przez użyt­kow­nika cza­sowe wyłą­cze­nie pomię­dzy pro­gramowymi punk­tami załą­cze­nia i wyłą­cze­nia. KONFIGURACJA – poda­nie LOKALIZACJI i wyzna­cze­nie PROGRAMOWYCH PUNKTÓW ZAŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA. LOKALIZACJA – współ­rzędne geo­gra­ficzne i strefa cza­sowa miej­sco­wo­ści sto­sun­kowo bli­skiej miej­sca insta­la­cji zegara. W pamięci zde­fi­nio­wane są loka­li­za­cje i strefy cza­sowe ok. 1500 miej­sco­wo­ści z 51 kra­jów świata. Moż­liwe jest wpro­wa­dze­nie wła­snych nastaw w postaci loka­li­za­cji geo­gra­ficz­nej i strefy cza­sowej (UTC). KOD WSPÓŁRZĘDNYCH – przy­po­rząd­ko­wane współ­rzędne geo­gra­ficzne dla wyszcze­gól­nio­nych miast uła­twia­jące poda­nie loka­li­za­cji (mia­sta i przy­po­rząd­ko­wane im kody podano w tabeli na odwro­cie instruk­cji). Pełna lista kra­jów i odpo­wia­da­ją­cych im kodów znaj­duje się (na dole strony) w pli­kach do pobra­nia pod nazwą: Tabela kodów współ­rzęd­nych. KOREKCJA – przy­spie­sze­nie lub opóź­nie­nie cza­sów załą­cze­nia/wyłą­cze­nia w sto­sunku do astro­no­micznych punk­tów cza­so­wych wschodu i zachodu słońca: ±15° – korek­cja kątowa dla momentu załą­cze­nia wzglę­dem poło­że­nia środka tar­czy słońca wobec hory­zontu±180 min. – korek­cja cza­sowa dla momentu załą­cze­nia jako prze­su­nię­cia cza­sowego wzglę­dem wscho­du­/za­chodu słońca. DST – Day­li­ght Saving Time – glo­balna nazwa czasu let­niego (wolne tłu­ma­cze­nie: czas pozy­ski­wa­nia świa­tła sło­necz­nego). Funk­cja umoż­li­wia­jąca wyłą­cze­nie auto­ma­tycz­nej zmiany czasu. AUTOMATYCZNA ZMIANA CZASU – Zmiana czasu z zimo­wego na letni. Opcja pracy ze zmiana lub bez zmiany auto­ma­tycz­nej. Ste­row­nik wypo­sa­żony został w funk­cję wyboru strefy cza­sowej dzięki czemu pora prze­łą­cze­nia jest zgodna z cza­sem lokal­nym. PODGLĄD DATY – pod­gląd usta­wio­nej daty (OK.). PODGLĄD PROGRAMOWYCH PUNKTÓW WŁ/WYŁ oraz LOKALIZACJI – moż­li­wość pod­glądu aktu­al­nej pory załą­cze­nia i wyłą­cze­nia styku oraz nasta­wio­nej loka­li­za­cji (wyświe­tlane są współ­rzędne geo­gra­ficzne) i strefy cza­sowej UTC (w try­bie pod­glądu daty kolejne naci­śnię­cia przy­ci­sków +/−. KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA NFC – Moż­li­wość bez­prze­wo­do­wego odczy­ta­nia i zapi­sa­nia kon­fi­gu­ra­cji zegara ste­ru­ją­cego za pośred­nic­twem tele­fonu z sys­te­mem Android wypo­sa­żo­nego w moduł komu­ni­ka­cji NFC. APLIKACJA PCZ KONFIGURATOR – Bez­płatna apli­ka­cja dla tele­fo­nów i table-tów pra­cu­ją­cych w sys­te­mie Android i wypo­sa­żo­nych w moduł komu­ni­ka­cji bez­prze­wo­do­wej NFC. Funk­cje: * przy­go­to­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji zegara w try­bie offline (bez koniecz­no­ści połącze­nia z zega­rem) * usta­wie­nia współ­rzęd­nych poprzez wybór zde­fi­nio­wa­nej loka­li­za­cji (kod współ­rzęd­nych), bez­po­śred­nie wska­za­nie loka­li­za­cji na mapie w tele­fo­nie lub prze­pi­sa­nie bie­żą­cej pozy­cji zare­je­stro­wa­nej przez GPS w tele­fo­nie. * odczy­ty­wa­nie i zapi­sy­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji do ste­row­nika* szyb­kie pro­gramowanie wielu ste­row­ni­ków za pomocą jed­nej kon­fi­gu­ra­cji* odczy­ty­wa­nie i zapi­sy­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji do pliku* udo­stęp­nia­nie kon­fi­gu­ra­cji poprzez e-mail, blu­eto­oth, dyski sie­ciowe, …* jed­no­znaczną iden­ty­fi­ka­cję podłą­czo­nego zegara i moż­li­wość nada­wa­nia urzą­dze­niom wła­snych nazw* auto­ma­tyczne two­rze­nie kopii zapa­so­wych kon­fi­gu­ra­cji. W powią­za­niu z uni­kal­nym iden­ty­fi­ka­to­rem każ­dego zegara można łatwo przy­wró­cić wcze­śniej­szą kon­fi­gu­ra­cję* usta­wie­nie czasu i daty na pod­sta­wie zegarka w tele­fo­nieApli­ka­cja dostępna jest na Google Play!KOREKCJA CZASOWA ZEGARA – Nastawa comie­sięcz­nej korekty sekund zegara sys­te­mo­wego. WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII – Ste­row­nik wypo­sa­żony jest w kon­trolę stanu bate­rii pod­trzy­mu­ją­cej pracę zegara w przy­padku braku głów­nego zasi­la­nia. W przy­padku niskiego stanu bate­rii, użyt­kow­nik zosta­nie poin­for­mo­wany o koniecz­no­ści jej wymiany. KOREKCJA JASNOŚCI LCD – Zmiana kon­tra­stu wyświe­tla­cza umoż­li­wia uzy­ska­nie wyraź­nego odczytu LCD dla róż­nych kątów widze­nia. PAMIĘĆ STANU PRZEKAŹNIKA – Usta­wiony stan prze­kaź­nika w try­bie ręcz­nym zapa­mię­tany zostaje rów­nież po zaniku zasi­la­nia.PCZ Kon­fi­gu­ra­tor· komu­ni­ka­cja bez­prze­wo­dowa NFC – moż­li­wość bez­prze­wo­do­wego odczy­ta­nia i zapi­sa­nia kon­fi­gu­ra­cji zegara ste­ru­ją­cego za pośred­nic­twem tele­fonu z sys­te­mem Android, wypo­sa­żo­nego w moduł komu­ni­ka­cji NFC. · przy­go­to­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji zegara w try­bie offline (bez koniecz­no­ści połącze­nia z zega­rem) · odczy­ty­wa­nie i zapi­sy­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji do ste­row­nika· szyb­kie pro­gramowanie wielu ste­row­ni­ków za pomocą jed­nej kon­fi­gu­ra­cji· odczy­ty­wa­nie i zapi­sy­wa­nie kon­fi­gu­ra­cji do pliku· udo­stęp­nia­nie kon­fi­gu­ra­cji poprzez e-mail, blu­eto­oth, dyski sie­ciowe …· jed­no­znaczną iden­ty­fi­ka­cję podłą­czo­nego zegara i moż­li­wość nada­wa­nia urzą­dze­niom wła­snych nazw· auto­ma­tyczne two­rze­nie kopii zapa­so­wych kon­fi­gu­ra­cji. W powią­za­niu z uni­kal­nym iden­ty­fi­ka­to­rem każ­dego zegara można łatwo przy­wró­cić wcze­śniej­szą kon­fi­gu­ra­cję· usta­wie­nie czasu i daty na pod­sta­wie zegarka w tele­fo­nieUWAGA!Aktu­al­nie sprze­da­wany jest zegar PCZ-525 z indek­sem 3. Jest to indeks ozna­cza­jący wer­sję opro­gramowania zegara. Sprawdź, jaką wer­sję opro­gramowania ma Twój zegar i pobierz wła­ściwą instruk­cję.Dane techniczneTypastronomicznyNapięcie zasilania24÷264 V AC/DCElement wykonawczyprzekaźnikMaksymalny prąd obciążenia16 AKonfiguracja styków1 × NO/NCSeparacja stykuTAKCzas podtrzymania pracy zegara6 latTyp baterii2032 (litowa)Dokładność wskazań zegara1 sBłąd czasu±1 s / 24 hCzas podtrzymania pracy wyświetlaczabrakPrzyłączezaciski śrubowe 4,0 mm²Moment dokręcający0,5 NmPobór mocy1,5 WTemperatura pracy-20÷50°CWymiary2 moduły (35 mm)Montażna szynie 35 mmStopień ochronyIP20 …

Zabezpieczenia

tauron obsługa klienta kraków, podatek od przychodu czy dochodu, panele fotowoltaiczne koszalin, 64×48 logo, tablica rozdzielcza elektryczna, chwaszczyno poczta, ogrodzenia panelowe półokrągłe, 26 tc, połprzewodniki, stopnie schodowe drewniane

yyyyy